Di Nardo Lab - Team Members

Dr. Zhen-Ping Wang paint.jpgSatomi_Igawa paint.pngYu-Ling Linda Chang.jpg
Chiachi Tom Wu.jpg
Not pictured image.png

Di Nardo Lab Team - name and role (pictured left to right, top to bottom)​ ​

​Zhen-Ping Wang, Ph.D.

​Project Scientist, Di Nardo Lab

​Satomi Igawa, Ph.D. 

​​postdoctoral researcher, Di Nardo Lab

​Yu-Ling "Linda" Chang

​Staff Research Associate

​Chia Chi "Tom" Wu

​Staff Research Associate